Türkmen alabaýlary hakynda žurnalyň birinji sany çapdan çykdy

Türkmen alabaýlary hakynda žurnalyň birinji sany çapdan çykdy

Halkara türkmen alabaý itleri assosiasiýasy tarapyndan esaslandyrylan «Türkmeniň nusgalyk alabaýy» atly žurnalyň birinji sany çapdan çykdy.

Täze neşir türkmen alabaýlaryny tutuş dünýäde giňden wagyz etmäge hem-de okyjylary şu ýyl döredilen we dünýäniň dürli ýurtlaryndan kinologlary öz hataryna birleşdiren assosiasiýanyň işi bilen tanyşdyrmaga ýardam etmelidir.
Şeýle bolsa-da, ýöriteleşdirilen žurnal diňe bir kinologik häsiýete eýe bolman, eýsem, medeniýeti öwrenmäge hem kömek eder. Çünki onuň wezipesi türkmen halkynyň baý taryhy-medeni mirasynyň bir bölegi hökmünde alabaý itlerini aýawly saklamaga we ösdürmäge ýardam etmekden ybaratdyr.
Žurnalyň sahypalaryndan okyjylar baş gahryman, alabaýyň milletiň ykbalynda, halk döredijiliginde, edebiýatda, türkmenleriň filosofiýasynda eýeleýän orny barada gyzykly maglumatlary alyp bilerler. Žurnal itşynaslyk boýunça nazaryýet we amaly bölümleri birleşdirýär.
Neşir köpöwüşginli suratlar bilen bezelipdir.