Makgregor bilen Porýe haýyr-sahawat söweşini geçirer

Makgregor bilen Porýe haýyr-sahawat söweşini geçirer

Iki agram kategoriýasynda UFC-niň ozalky çempiony irlandiýaly Konor Makgregor bilen MMA-nyň amerikaly söweşijisi Dastin Porýe söweşmek barada ylalaşdylar. Söweşijiler UFC-niň bu söweşi guramaga gatnaşmajakdygy we girdejiniň bir böleginiň haýyr-sahawata sarp ediljekdigi hakynda gürleşdiler. Bu barada championat.com habar berýär.

Mundan ozal Makgregor Absolýut göreş çempionatynyň (UFC) ýolbaşçysy Deýna Uaýt bilen ýazyşan hatynyň bir bölegini köpçülige elýeterli etdi, bu olaryň arasynda dawanyň döremegine sebäp boldy. Amerikaly Toni Fergýuson bilen söweşmek barada ylalaşyp bilmedik Porýe hem irlandiýalynyň ýazgysyna jogap berdi.

“MMA-nyň düzgünleri boýunça söweşmek isleýärmiň? – diýip, Makgregor ýazýar. UFC bilen baglanyşyk ýok. Men seniň haýyr-sahawat guramaňa ýarym million bagyş ederin. Ony PPV-de (Tölegli translýasiýa ulgamy) satarys ýa-da telewideniýe bilen şertnama baglaşarys, şeýle-de meniň ýüregime ýakyn bolan haýyr-sahawat gaznasyny hem ýatdan çykarmarys”.
“12-nji dekabr, Irlandiýa. Agram ölçegi we agram kategoriýasy bolmaz. Standart düzgünler” – diýip, Makgregor özüniň “twitterinde” ýazdy.
“Gürleşdik! Men razy! Bu köpler üçin bähbitli bolar” – diýip, Porýe jogap berdi.
“Örän gowy! Gel, oflaýnda dowam etdireli. Dastin, sen gowy adam! Men seniň haýyr-sahawat başlangyjyňa we biziň birinji söweşimizden soň özüňi alyp barşyňa hormat goýýaryn” – diýip, Konor sözüniň üstüni ýetirýär.

Ýatlap geçsek, 2014-nji ýylda Makgregor Porýeni tehniki nokaut bilen ýeňdi.