Tbilisiniň merkezindäki monitorlarda Türkmenistan baradaky wideoşekiller görkezilip başlandy

Tbilisiniň merkezindäki monitorlarda Türkmenistan baradaky wideoşekiller görkezilip başlandy

Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasy ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 29 ýyllygy we Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli wagyz ediş çäresini gurady. Tbilisiniň merkezi köçeleriniň birinde, şeýle hem demir ýol wokzalynda we metropolitende oturdylan äpet monitorlarda ýurdumyzyň durmuşy barada gürrüň berýän wideoşekiller görkezilýär. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasynyň saýty habar berýär.

Gruzin paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň we myhmanlarynyň ýurdumyzyň uly möçberli üstünlikleri, türkmen halkynyň taryhy we medeniýeti, myhmansöýerligi we parahatçylyk söýüjiligi, şeýle hem gözel tebigaty hem-de binagärlik ýadygärlikleri, türkmen paýtagtynyň keşbi bilen tanyşmaga mümkinçiligi bar.
Wideoşekilli çäre oktýabr aýyna çenli dowam eder.