Türkmenistanda oba lukmanlarynyň aýlyk haklary ýokarlandyrylar

Türkmenistanda oba lukmanlarynyň aýlyk haklary ýokarlandyrylar

Türkmenistanyň Prezidenti dünýäde ýaýran wirus ýokanjynyň aralaşmagyna we ýaýramagyna garşy göreşýän lukmanlaryň aýlyk haklarynyň ýokarlandyrylmagyny göz öňünde tutýan saglygy goraýyş işgärleriniň durmuş goraglylygyny güýçlendirmek baradaky karara gol çekdi.

TDH agentliginiň habar berşi ýaly, resminama laýyklykda, raýatlaryň saglygyny ýiti ýokanç keselden goramak bilen meşgullanýan döwlet lukmançylyk edaralarynyň saglyk işgärleri üçin bu işiň dowamynda olaryň aýlyk haklaryndan 15% goşmaça tölemeklik bellenildi.
Şeýle hem resminama 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan kararda görkezilen ýurdumyzyň barmasy kyn bolan çetki obalaryndaky döwlet lukmançylyk edaralarynyň işgärlerine aýlyk haklaryndan 20% goşmaça tölemegi belleýär. Beýleki obalarda işleýän lukmanlara aýlyk haklaryndan 10% goşmaça tölemeklik kesgitlenilen.
Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine, sebit häkimiýetlerine kararda görkezilen oba saglyk işgärleriniň döwlet maksatnamasynyň çäginde gurlan hususy ýaşaýyş jaýlary, şeýle-de ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin ýer bölekleri bilen üpjün edilmegini ýola goýmak tabşyryldy.