Türkmenistanda saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikler dörediler

Türkmenistanda saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikler dörediler

Türkmenistanda saglygy goraýyş işgärlerine goşmaça ýeňillikler dörediler. Bu barada şu gün Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisinde eden çykyşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy diýip, TDH habar berýär.

Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, saglygy goraýyş işgärlerini höweslendirmek we COVID-19 ýokanjyna garşy göreşde olaryň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak häzirki wagtda möhüm ugurlaryň biri bolup durýar.
Şeýle hem Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow “Saglyk” döwlet maksatnamasynyň täze neşirini taýýarlamagy hem zerur hasaplaýandygyny belläp, degişli ýolbaşçylardan we hünärmenlerden bu ugurda anyk tekliplere garaşýandygyny aýtdy.
Şeýle hem döwlet Baştutany dünýäde COVID-19-yň ýaýrap ugran ilkinji günlerinden başlap, ýurdumyzda adam immunitetini güýçlendirýän esasy lukmançylyk enjamlaryny yzygiderli mugt üpjün etmek boýunça işleriň guralýandygyny aýtdy. Ýurtda ilatyň umumy lukmançylyk barlagy geçirilýär we adamlaryň immun ýagdaýyny gowulandyrmak üçin beýleki zerur çäreler amala aşyrylýar. Döwlet derejesinde Türkmenistanyň ýiti ýokanç kesele garşy taýýarlygyny we dessin çäreleriň görülmegini üpjün etmegiň meýilnamasy kabul edildi. Şeýle hem pandemiýa garşy dessin durmuş-ykdysady çäreleriň meýilnamasy tassyklandy diýip, TDH habar berdi.