Türkmenistanly dizaýner halkara bäsleşiginiň ýörite baýragyna eýe boldy

Türkmenistanly dizaýner halkara bäsleşiginiň ýörite baýragyna eýe boldy

Türkmenistanly dizaýner Aýna Annaýewa (Aýna Izbasar) modelýerleriň IBEFF Etnomoda festival halkara onlaýn-bäsleşiginiň ýörite baýragyna “Geýimleri we aksessuarlary döretmekde däp bolan dürli usullary ulanandygy üçin” diýen baýragyna mynasyp boldy. Bu barada ORIENT habar berýär.

Modelýer “Häzirki zaman modasynda etno-äheňler” ugry boýunça çykyş etdi we Garagumuň ösümlik dünýäsine bagyşlanan “Çölüň güli” kolleksiýasyny (ýygyndy) hödürledi. Oňa donlar, dürli eşikler, rahatka-balaklar, tunikalar we başgalar girýär.

“Açyk reňkler, ýiti detallar, fakturalaryň batyrgaý garyşygy geçmişe çuňňur göz aýlaýar we geljege tarap ymtylýar. Kolleksiýa moda tendensiýalary bilen berk baglanyşykly däl, sebäbi rahatlyk we amatlylyk onuň özenidir, ýöne bezeg elementleriniň ulanylmagy möhüm bolup durýar. Bu ýerde hiç hili çäk ýok” – diýip, dizaýner kolleksiýasyny suratlandyrýar.

Kolleksiýany döretmekde ol düzüminde tebigy süýüm – pagta, nah, ýüň, zygyr bolan matalary ulandy.

“Meniň egin-eşiklerimiň konsepsiýasy onuň ýönekeýliginde: ölçege deň gelmegi talap etmeýän biçüw, islendik ýerde we islendik beden ululygyna laýyklyk” – diýip, Aýna aýdýar.