UFC-niň söweşijisi Çimaýew Nurmagomedow bilen deňeşdirilmegine teswir berdi

UFC-niň söweşijisi Çimaýew Nurmagomedow bilen deňeşdirilmegine teswir berdi

Garyşyk stiliň (MMA) şwesiýaly söweşijisi Hamzat Çimaýew özüniň ýeňil agramda UFC-niň rus çempiony Habib Nurmagomedow bilen deňeşdirilmegine otrisatel garady. Muny RIA Nowosti ýetirýär.

Ýakynda çeçen gelip çykyşly şwed türgeni 17 sekuntyň içinde Las-Wegasda UFC-niň nobatdaky turnirinde amerikaly Jerald Merşerti nokauta gidirdi. Bu UFC-niň orta diwizionynyň taryhynda üçünji netije. Hamzat güýçli promouşende haýran galdyryjy ýagdaýda ýeňmegi dowam etdirýär. UFC-de çykyş edip başlanyndan soň, ol 66 günüň içinde möhletinden öň üç söweşde ýeňiş gazandy, bu bolsa liganyň rekordy boldy. Bu söweşleriň ählisinde şwesiýaly söweşiji 196 gezek takyk urgy urup, bary-ýogy ikisini geçirtdi. Çimaýew oktagonda arassa on minutdan az wagty geçirmek bilen, dünýäde gürrüňi edilýän söweşijileriň hataryna girmegi başardy.

“Men özümi aýak üstünde görkezmek isledim. Hemmeler meni Nurmagomedow bilen deňeşdirdiler, meniň ikinji Habibdigimi aýtdylar. Ýöne, ýok, beýle däl, men Hamzat. Men adamlary nokauta gidirip, olary bogup we masgaralap bilýärin. Mende hemme zat bar” – diýip, Çimaýew şoudan soň metbugat-konferensiýasynda aýtdy.

Häzirki wagtda 26 ýaşly orta agramdaky söweşijiniň karýerasyndaky dokuz söweşiniň ählisinde hem ýeňşi bar.