Bil Geýts: COVID-19 pandemiýasy 2022-nji ýylda gutarar

Bil Geýts: COVID-19 pandemiýasy 2022-nji ýylda gutarar

COVID-19 pandemiýasy, iň gowy ýagdaýda, 2022-nji ýylda gutarar diýip, Microsoft tehnologiýa korporasiýasynyň esaslandyryjysy Bill Geýts ýekşenbe güni «Fox News» telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Bu barada TASS habar berýär.

Geýtsden ABŞ-da we bütin dünýäde sanitariýa we epidemiologik ýagdaýyň haçan kadalaşyp biljekdigi soraldy.

«Sanjymlar, garaşyşymyz ýaly, 2021-nji ýylyň başynda tassyklanan halatynda, ABŞ-daky ýagdaý indiki tomusda kadalaşyp başlar we elbetde, beýleki ýurtlara kömek etsek, indiki ýylyň ahyryna çenli işimiz kadaly ýagdaýa geler diýip umyt edýäris» – diýip, Geýts jogap berdi.
«Epidemiýanyň, iň gowy ýagdaýda, 2022-nji ýylda gutarmagy ähtimal. Şeýle-de bolsa, biz 2021-nji ýylyň dowamynda dünýä derejesinde çemeleşmek bilen, (ýokançlygyň ýaýramagynyň) görkezijilerini pese düşürmelidiris. Hudaýa şükür, sanjymlary ösdürmegiň tehnologiýalary eýýäm bar, maliýeleşdirme dowam edýär we kompaniýalar iň gowy hünärmenlerini bölüp berdi. Şonuň üçin hem men gowy niýetde, bu zatlar hemişe beýle bolup durmaz» – diýip, Geýts belledi.

Onuň sözlerine görä, pandemiýa döwründe dünýäde öňüni alyş sanjymlarynyň derejesi 14% peselip, «geçen 20 ýylda gazanylan üstünlikleri ýok etdi». Ol Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň «ösüp barýan ýurtlar üçin sanjymlary satyn almak babatda özüni görkezip bilmändigine» nägileligini bildirdi.
Bil Geýts öz aýaly Melinda bilen haýyr-sahawat gaznasyny dolandyrýar. Onuň esasy iş ugurlary ösýän ýurtlardaky howply kesellere garşy göreşi, ABŞ-da saglyk we bilim ulgamyndaky maksatnamalary öz içine alýar. Gaznanyň üsti bilen koronawirusa garşy sanjym döretmek we pandemiýa şertlerinde has ejizlän ilatyň garyp gatlagyny goldamak üçin ýüzlerçe million dollar bölünip berildi.