Lukman 7 sany arzan, ýöne peýdaly önümleri sanap geçdi

Lukman 7 sany arzan, ýöne peýdaly önümleri sanap geçdi

Şwesiýaly dietolog we nutrisiolog Kristina Andersson ýedi sany arzan, ýöne peýdaly önümleri sanap geçdi. Sanawy “Svenska Dagbladet” gazetine salgylanmak bilen RIA Nowosti ýetirýär.

Lukman ilki bilen düzüminde köp sanly mikroelementleri we antioksidantlary saklaýan soganyň peýdasyny belläp geçdi.

Sogan mikroblary öldüriji täsire eýe bolup, köp witaminleri hem-de kalsiý, demir we selen ýaly maddalary saklaýar” – diýip, dietolog belledi.

Mundan başga-da, Andersson rasiona kelemi hem goşmagy maslahat berýär. Lukmanyň aýtmagyna görä, gök önümde organizmi rak keselinden goraýan kükürdi öz içine alýan maddalar köp bolýar. Aşgazan näsazlygyndan ejir çekýän adamlar bu önümi çig däl-de, bişirilen görnüşde iýmeli.
Hünärmen ýeralmanyň berhiz iýmiti üçin laýykdygyny belleýär we bu önüme beýleki hünärmenleriň mynasyp baha bermeýändigini hem sözüniň üstüne goşýar.

“Ýeralma, aslynda, her bir kaloriýa hasabynda has gowy üpjün edýän önümleriň sanawynda birinji orunda durýar. Munuň sebäpleriniň biri onuň kaloriýasynyň ýokary däldigi” – diýip, Kristina Andersson hasaplaýar.

Lukman köki miwelileriň hem peýdasyny belläp geçdi. Käşirde, pasternakda we şugundyryň dürli görnüşlerinde minerallar köp bolýar, olar uglewodlaryň we ösümlik süýümleriniň oňat çeşmesidirler.
Däne ýarmasynda (süle) ganyň düzümindäki şekeriň we holesteriniň derejesine oňyn täsir edýän beta-glýukanlar bar.
Kösükliler (noýba, nohut, mekgejöwen) beloklara we minerallara baýdyr. Konserwirlenen noýba özüniň iýmitlik gymmatyny ýitirmeýär, ýöne biraz gymmata düşýär diýip, dietolog belleýär.
Ýumurtga hem ýokumly maddalara örän baý. Onda köp bolmadyk mukdarda adama zerur bolan witaminleriň we minerallaryň tas ählisi bar, şeýle-de onda köp peýdaly ýaglar we antioksidantlar saklanýar, dietolog şu sebäp bilen olary tebigy multiwitaminler diýip atlandyrdy.