COVID-19 pandemiýasynyň netijelerine garşy çäre görmek bilen bagly maslahat geçirildi

COVID-19 pandemiýasynyň netijelerine garşy çäre görmek bilen bagly maslahat geçirildi

Düýn Aziýa — Ýuwaş umman sebitinde Saglygy goraýyş hyzmatlarynyň ählumumy gerimi (SGHÄG) meselesi COVID-19 pandemiýasyna hem-de onuň getirýän netijelerine garşy çäre görmek bilen baglylykda maliýe we saglygy goraýyş ministrleriniň onlaýn görnüşde geçirilen bilelikdäki maslahatyň gün tertibine girizildi, oňa Türkmenistanyň wekiliýeti gatnaşdy.

Aziýanyň Ösüş banky, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy hem-de Ýaponiýanyň Maliýe ministrligi tarapyndan guralan onlaýn görnüşdäki duşuşygyň esasy maksady täze görnüşli koronawirusyň ýaýramagyna garşy göreş hem-de saglygy goraýyş ulgamyna we SGHÄG-ne maýa goýumlaryny gönükdirmek meseleleri boýunça tejribe alyşmakdan ybarat boldy.
Bellenilişi ýaly, howply ýokanç keseliň pandemiýasy ählumumy çökgünlige getirdi, adamzadyň durmuşynyň ähli ugurlaryna oňaýsyz täsirini ýetirdi.
Şunda SGHÄG-ni goldamak hem-de ilerletmek boýunça tagallalaryň birleşdirilmegi aýratyn möhüm häsiýete eýe bolýar, munuň özi ilat üçin ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlarynyň umumy elýeterliligini üpjün etmäge ýardam berer. Bu maksatlara ýetilmegi şeýle hem ykdysadyýetleriň çalt depginlerde gaýtadan dikeldilmegine we geljekde şunuň ýaly ählumumy wehimlerden goranmaga ýardam berer, Aziýa — Ýuwaş umman sebitiniň durnukly ösüşi hem-de abadançylygy üçin amatly şertleri emele getirer.