Iş maslahatynda sebitleri ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy

Iş maslahatynda sebitleri ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary maslahatlaşyldy

14-nji sentýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Mejlisiň Başlygynyň, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky iş maslahatyny geçirdi. Onda sebitleri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň baş ugruny durmuşa geçirmegiň, welaýatlaryň ekerançylyk meýdanlarynda möwsümleýin oba hojalyk işlerini alyp barmagyň, öňdäki möhüm şanly senelere taýýarlygyň, şeýle hem şähergurluşyk maksatnamasyny amala aşyrmagyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Iş maslahatynyň barşynda, ilki bilen, Aşgabat şäheriniň häkimi paýtagtymyzda işleriň ýagdaýy, şonuň ýaly-da, köp sanly desgalarda gurluşyk işleriniň barşy barada hasabat berdi.
Soňra welaýatlaryň häkimleri sebitlerdäki işleriň ýagdaýy, möwsümleýin oba hojalyk işleriniň depginini güýçlendirmek boýunça görülýän çäreler, bu möwsümde ulanylýan tehnikalaryň bökdençsiz işledilişi barada hasabat berdiler.
Döwlet Baştutany hasabatlary diňläp, güýzlük bugdaý ekişiniň hem-de pagta ýygymynyň gerekli derejesini üpjün etmek boýunça görülýän çäreleriň, bu oba hojalyk möwsüminde alnyp barylýan işleriň depginini öz wagtynda artdyrmagyň zerurdygy barada aýtdy.
Gurbanguly Berdimuhamedow welaýatlary durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekip, sebitlerde bina edilýän ähli desgalaryň, ilkinji nobatda, hemişelik Bitaraplygyň 25 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli desgalaryň öz wagtynda ulanylmaga berilmegini üpjün etmek barada häkime anyk görkezmeleri berdi.
Şeýle hem maslahatyň barşynda Mejlisiň Başlygy G.Mämmedowa Halk Maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk barada habar bilen çykyş etdi. Öňde boljak forumy guramaçylykly geçirmek, onuň maksatnamasyny we degişli resminamalary taýýarlamak boýunça görülýän çäreler barada habar berildi.