Tesla bilen Huami “akylly” sagatlary döretmek üçin birleşdiler

Tesla bilen Huami “akylly” sagatlary döretmek üçin birleşdiler

Ilon Maskyň Tesla kompaniýasynyň üýtgeşik hyzmatdaşlygy barada maglumat belli boldy. Ýagny, amerikan kompaniýasy “akylly” sagatlary döretmek üçin Mi Band meşhur bilezigi işläp düzüji bilen birleşdi. Bu barada ferra.ru habar berýär.

Şeýle habar Huami Technology hytaý kompaniýasynyň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Huang Wanyň bildirişiniň kömegi bilen belli boldy. Ol resmi poster bilen paýlaşdy, onda geljekki täze önüm görkezilýär. Mundan başga-da, suratda Tesla bilen Huami-niň “akylly” sagadynyň anons ediljek senesi hem görkezilýär. Teslamazfit adyny alan täze sagat eýýäm şu aýda, has dogrusy, aýyň 15-ine hödürlenilmeli.
Häzirki wagtda Tesla bilen Huami-niň geljekki “akylly” sagatlary barada jikme-jik maglumatlar ýok, ýöne olar Tesla awtomobillerini açmak we ýapmak mümkinçiligi bilen üpjün ediler diýlip çaklanylýar.
Mundan başga-da, Ilon Mask köp sanly gyzykly zatlary görkezmegi meýilleşdirýär. Işewür Tesla Battery Day çäresini anons eder, onda maýa goýujylar bilen duşuşyk gurnalar.