Wenesiýa film festiwalynyň iň gowy filmleri yglan edildi

Wenesiýa film festiwalynyň iň gowy filmleri yglan edildi

Halkara Wenesiýa film festiwaly tamamlandy we onuň ýeňijilerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Meduza.io saýtynyň habar bermegine görä, festiwalyň esasy sylagy bolan «Altyn ýolbars» baýragy baş keşpde Frensis MakDormand çykyş edýän «Çarwalar ýurdy» («Nomadland») filmine gowşuryldy.

Bu filmde ABŞ-nyň günbatarynda syýahat edip ýörkä öýüni ýitiren we tigirçekli öýde ýaşamaga mejbur bolan bir aýalyň başyndan geçirenleri gürrüň berilýär. Filme asly Hytaýdan bolan amerikaly Kloe Çžao režissýorlyk etdi.
Festiwalda iň oňat režissýor diýlip, ýaponiýaly Kiýoşi Kurosawa yglan edildi. Onuň «Içalynyň aýaly» («Wife of a Spy») diýlip atlandyrylýan taryhy trillerinde watanyna hyýanat etmek kararyna gelen we öz janyna howp salyp, Ikinji jahan urşunyň öňüsyrasynda Mançuriýada ýapon häkimiýetleriniň jenaýatlaryny paş eden är-aýalyň ykbaly hakynda gürrüň berilýär.
Gran Pri baýragyna «Täze sargyt» («Nuevo Orden») filmi üçin meksikaly režissýor Mişel Franko mynasyp boldy. Eminleriň ýörite baýragy bolsa «Gadyrly ýoldaşlar!» filmi üçin Andreý Konçalowskä gowşuryldy.
Iň oňat aktýor hökmünde «Volpi kubogy» «Biziň kakamyz» («Padre Nostro») filmindäki roly üçin italýaly Pýerfrançesko Fawina we «Zenan bölekleri» («Pieces of a Woman») dramasyndaky roly üçin iňlis ýyldyzy Wanessa Kirbä berildi.
Iň gowy ýaş aktýor hökmünde Marselo Mastroianni baýragy bilen Eýranyň tanymal režissýory Majid Majidiniň «Günüň çagalary» filminde tähranly öý-öwzarsyz çaganyň keşbini ýerine ýetiren Ruholla Zamani sylaglandy.