Habib ýarawsyzlyk zerarly Getji bilen söweşe taýýarlygyny togtatdy

Habib ýarawsyzlyk zerarly Getji bilen söweşe taýýarlygyny togtatdy

Russiýaly söweşiji Habib Nurmagomedow amerikaly pälwan Jastin Getji bilen boljak söweşiň öňüsyrasynda dişiniň agyrýandygy sebäpli türgenleşigini togtatdy.

Nurmagomedow — Getji duşuşygynyň 24-nji oktýabrda UFC 254 ýaryşynyň çäginde geçirilmegine garaşylýar.

"Taýýarlygym gowy geçip dur. Men eýýäm Abu-Dabä geldim, ýöne heniz türgenleşip bilemok. Dişim agyryp, ýaňagym çişdi. Kakama bagyşlanyp geçirilen ýaryşda hem dişim sebäpli maska ​​geýipdim. Meniň pikirimçe, eýýäm birigün türgenleşigi dowam etdirip başlaryn. Getži bilen söweşe işjeň taýýarlygym iýul aýynda başlanypdy" - diýip, Sport24 Nurmagomedowyň sözlerini getirýär.

Söweşiji mundan beýläkki karýerasy barada-da şeýle diýdi:

"Adamlaryň ýeňişlerimden eýýäm ýadandyklaryna düşünýärin. Bedenim söweşmäge ýarasa, karýeramy tamamlamak barada pikir etmerin. Entek-entekler bäsleşip, öz agramymda iň gowusy bolmagy, agyr ýüklere çydamagy başarjadygymy duýýaryn".

Nurmagomedow garyşyk söweş sungatynda 28 gezek söweşip, olaryň hemmesinde ýeňiş gazandy. 31 ýaşly Getjide bolsa 22 ýeňiş we iki ýeňliş bar.

Şeýle hem okap bilersiňiz:
Nurmagomedow 35 ýaşdan soň ringe çykmaz.