«Forsaž 9» filminiň gahrymanlary kosmosa çykar

«Forsaž 9» filminiň gahrymanlary kosmosa çykar

Amerikan režissýory Jastin Liniň meşhur filminiň gahrymanlary kosmiki syýahaty başdan geçirerler. Filmiň ssenariýeçileriniň aýtmagyna görä, «Forsaž 9» (“Çalt we gaharly”) filminiň käbir wakalary kosmosda bolup geçer. Bu barada vk-smi.ru habar berýär.

Filmiň sýužetiniň Ýeriň çäginden daşary çykyp biljekdigi baradaky gürrüňler heniz «Forsaž 7-niň» düşürilýän wagtlarynda peýda boldy. Ýöne indi kosmiki uçuş baradaky bu maglumatlary Dominik Torettonyň söýgülisi Lettiniň roluny ýerine ýetiriji aktrisa Mişel Rodriges tassyklady.

“Men maglumatlaryň filmiň muşdaklaryna nähili derejede çalt ýetýändigine geň galýaryn. Hakykatdan hem, ssenariýeleriň biri kosmosa syýahaty göz öňünde tutýar, ýöne meniň ähli jikme-jikligi açyk aýtmaga hakym ýok” – diýip, aktrisa belleýär.

Franşizanyň täze bölüminde söýgüli gahrymanlar Jeýson Steýtem bilen Skala (Gaýa) lakamy bilen belli bolan Dueýn Jonsonyň bolmajakdygy anyk belli. Sýužetiň esasy Dominik Toretto bilen doganynyň arasyndaky gapma-garşylyk bolar.
Ýatlap geçsek, filmiň dokuzynjy bölüminiň premýerasy 2020-nji ýylda geçirilmelidi, ýöne koronawirus pandemiýasy sebäpli filmiň surata düşürilmegi yza süýşürildi. Indi «Forsaž 9-yň» resmi çykjak senesi 2021-nji ýylyň 1-nji apreline bellenilen.