Himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň Döwlet maksatnamasy taýýarlanyldy

Himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň Döwlet maksatnamasy taýýarlanyldy

Türkmenistanda himiýa ylmyny we tehnologiýalaryny toplumlaýyn ösdürmegiň 2021 — 2025-nji ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynyň taslamasy Gurbanguly Berdimuhamedowyň garamagyna hödürlenildi.

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda bellenilişi ýaly, bu maksatnama degişli ministrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan işlenip taýýarlanyldy.
Ýakyn ýyllarda himiýa ylmynyň we täze himiýa tehnologiýalaryň üsti bilen ekologiýa taýdan arassa, energiýa tygşytlaýjy, daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan hem-de dünýä bazarynda bäsdeşlige ukyply önümleri öndürmegiň innowasion tehnologiýalaryny işläp düzmek boýunça yzygiderli işleri geçirmek meýilleşdirilýär.
Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, ýaş alymlary taýýarlamak, dünýäniň belli ylmy-barlag merkezleri bilen özara bähbitli halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmak, häzirki zaman şertlerinde uly islege eýe bolan täze tehnologiýalary işläp taýýarlamak meselelerine ilkinji derejeli üns berilmelidir, şolaryň önümçilige giňden ornaşdyrylmagy ýurdumyzda öndürilýän ýokary hilli hem-de bäsdeşlige ukyply, diňe bir içerki bazarda däl-de, dünýä bazarynda-da uly islege eýe bolan önümleriň önümçiligini yzygiderli giňeltmäge hem-de görnüşlerini artdyrmaga mümkinçilik berer.