Türkmenistanda futbol duşuşyklaryny ýaýbaňlandyrmak meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanda futbol duşuşyklaryny ýaýbaňlandyrmak meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň edara binasynda ýurdumyzyň futbol çempionatynyň 3-nji hem-de 4-nji aýlawlarynyň, şeýle-de, Kubok bäsleşiginiň geçiş tertibi ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu barada federasiýanyň resmi saýty habar berýär.

Geçirilen ýygnaga TFF-niň resmi wekilleriniň hem-de ýurdumyzyň futbol çempionatyna gatnaşýan toparlaryň ýolbaşçylarydyr baş tälimçileriniň gatnaşdy.
Ýygnagyň netijesine görä, futbol çempionatymyzyň hem-de Kubok bäsleşiginiň oýunlarynyň seneleri hem-de geçiş tertibi golaý wagtda belli ediler.
Ýeri gelende bellesek, futbol çempionatymyzda toparlaryň sekizsiniň (“Altyn Asyr”, “Ahal”, “Şagadam”, “Nebitçi”, “Aşgabat”, “Energetik”, “Merw”, “Köpetdag”) çykyş edýändigini ýatladýarys.
Geçirilen 14 tapgyrdan soň 33 utuk toplan paýtagtymyzyň “Altyn Asyr” topary ýaryş tertibinde birinji basgançagy eýeleýär. Ikinji, üçünji orunlarda degişlilikde “Ahal” (31 utuk) bilen “Şagadam” (22 utuk) toparlary ornaşdylar.
Türkmenistanyň kubogy ugrundaky ýaryşyň nobatdakysynda Ýokary liga wekilçilik edýän toparlaryň 8-si gatnaşar.