Volkswagen Tesla-nyň yzyndan ýetmäge ýardam etjek meýilnamany işläp düzdi

Volkswagen Tesla-nyň yzyndan ýetmäge ýardam etjek meýilnamany işläp düzdi

Häzirki wagtda Tesla amerikan kompaniýasy elektrokarlaryň satuwy boýunça ähli öndürijilerden öňe geçýän dünýäde birinji kompaniýa hasaplanylýar. Ýöne käbir awtoöndürijiler elektrik güýçli gurluşly awtomobiller bilen öz model hatarlarynyň üstüni ýetirmegi dowam etdirýärler. Ýakynda Volkswagen konserninde model hataryny elektrikleşdirmek boýunça meýilnamany doly durmuşa geçirip, Tesla kompaniýasynyň yzyndan ýetmäge we ondan öňe geçmäge taýýardyklaryny aýtdylar. Bu barada avtovesti.com habar berýär.

Belli bolşy ýaly, dizelgeýtden soň nemes kompaniýasy “ýaşyl awtomobilleri” çykarmagy göz öňünde tutýan täze meýilnamasyny hödürledi. Birinji tapgyrda awtoöndüriji hem gibridleri, hem elektrokarlary çykarar, geljekde bolsa Volkswagen ünsi diňe elektromobillere gönükdirmegi niýet edinýär.
Nemes kompaniýasynyň meýilnamasyna laýyklykda, 2023-nji ýyla çenli 1,5 milliona çenli elektromobil satmaly, bu bolsa çen bilen Tesla kompaniýasynyň satuw möçberine deňdir.
Konserniň geňeşiniň başlygy Bernd Osterloh «Welt am Sonntag» neşirine beren interwýusynda şeýle belledi:

«Eger-de Tesla 300 müňden 500 müňe çenli awtomobil öndüriljek üç sany kärhanasyny gurýan bolsa, onda biz 900 müňden 1,5 mln awtomobile çenli umumy önümçilik barada gürrüň edýäris. Biz bu görkezijä 2023-nji ýyla çenli ýa-da ondan irräk ýetmegi maksat edinýäris».

Osterloh konserniň islendik brendiniň islendik awtomobilini çykarmaga mümkinçilik berýän modul elektrik herekete getirijisiniň – matrisanyň konserniň esasy üstünligidigini hem belledi.
Şeýle-de, Volkswagen programma üpjünçiligini işläp düzmek meýilnamasynda hem amerikan kompaniýasyndan öňe geçmek isleýär.