Türkmenistanyň ykdysadyýeti pandemiýa döwründe ösmegini dowam etdirdi

Türkmenistanyň ykdysadyýeti pandemiýa döwründe ösmegini dowam etdirdi

Dünýä ykdysadyýetinde emele gelen ýagdaýlara garamazdan, Türkmenistan üstünlikli ösmegini dowam edýär. Bu barada Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow şu ýylyň sekiz aýynda alnyp barlan işleriň netijelerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde belledi.

Häzirki döwürde depginli durmuşa geçirilýän makroykdysady syýasat ýurdumyzy uzakmöhletleýin ösdürmegiň strategik maksatnamalaryny amala aşyrmagyň hasabyna jemi içerki önümiň 5,7 göterim ösüşini gazanmagy üpjün etdi.
2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlarynda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen önüm 4,4 göterim artdy. Bölek satuw haryt dolanyşygy, geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda, 19,4 göterim artdy.
Nebiti we gazy çykarmak, uglewodorodlary gaýtadan işlemek boýunça meýilnamalar üstünlikli ýerine ýetirilýär. Suwuklandyrylan gazy öndürmegiň ösüşi 121,8 göterime deň boldy.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça ýanwar-awgust aýlarynda senagat önümlerini öndürmegiň ösüşi 110,8 göterime, oba hojalyk we azyk önümleriniň öndürilişiniň ösüşi bolsa 127,7 göterime barabar boldy.
Şu ýylyň sekiz aýynda “Türkmenhimiýa” döwlet konserni tarapyndan ösüş 156,7 göterime barabar boldy.