Türkmenistan we BMG ýiti ýokanç keseline garşy durmagyň Meýilnamasynyň amala aşyrylyşyny maslahatlaşdy

Türkmenistan we BMG ýiti ýokanç keseline garşy durmagyň Meýilnamasynyň amala aşyrylyşyny maslahatlaşdy

Düýn Türkmenistanyň ýiti ýokanç keseline garşy durmaga we täsir etmegine taýýarlygyny üpjün etmegiň Meýilnamasyny amala aşyrmakda öňegidişligi ara alyp maslahatlaşmak boýunça onlaýn-duşuşyk geçirildi.

TDH agentliginiň habar berşi ýaly, wideomaslahata Türkmenistanyň Hökümetiniň wekilleri hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň ýurdumyzda işleýän dürli agentlikleriniň ýolbaşçylary hem-de hünärmenleri gatnaşdylar.
Ady agzalan Meýilnamanyň esasy ugurlary boýunça geçirilen işleriň netijeleri hakynda hasabat bilen tanyşdyrmagyň barşynda 7-nji awgustda Türkmenistanyň Prezidentiniň Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Baş direktory bilen geçirilen wideoduşuşygynyň netijelerine hem-de Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýiti ýokanç keselleriniň ýaýramagyna garşy göreşmäge gönükdirilen başlangyçlaryna üns berildi.
Şeýle hem duşuşykda Türkmenistanyň ýiti ýokanç keseline garşy durmaga we täsir etmegine taýýarlygyny üpjün etmek babatda ýakyn geljekde meýilleşdirilen bilelikdäki çäreleri geçirmäge BMG-niň agentlikleriniň hem-de hyzmatdaşlaryň berjek goldawyna seredildi. Şol çäreleriň hatarynda adatdan daşary ýagdaýlarda kommunikasiýalar boýunça žurnalistler üçin ikinji okuw maslahaty bar.