Alymlar COVID-da klapanly örtükleriň näderejede netijeliligine baha berdiler

Alymlar COVID-da klapanly örtükleriň näderejede netijeliligine baha berdiler

Amerikan fizikleri klapanly örtükleri ýa-da ýüz üçin gorag ekranlary adaty respiratorlardan ýa-da hirurgiýa örtüklerinden tapawutlylykda, koronawirus ýaýrawynyň öňüni almaýar diýen netijä geldiler. Bu barada Ren TW salgylanmak bilen Trend habar berýär.

“Biziň tejribämiz gorag ekranlarynyň dem arkaly çykarylýan damja we aerozol akymlarynyň öňe gitmegine päsgel berýändigini görkezdi, ýöne olar hiç hili päsgelçiliksiz wizoryň çägi bilen hereket edip bilýär eken” – diýip, Boka-Ratonda Floridanyň Atlantik uniwersitetiniň professory Manhara Dhanaka habar berýär.

Hünärmeniň aýtmagyna görä, wagtyň geçmegi bilen wirusyň bölejikleri daşky gurşaw boýunça ýaýraýar. Tejribe ýüz üçin ekranlary we klapanly örtükleri daş-töwerekdäkileri koronawirusdan we beýleki respirator ýokançlaryndan goramak üçin ulanmaly däldigini görkezdi.
COVID epidemiýasynyň başynda BSGG-niň hünärmenleri adaty hirurgiýa örtükleriniň ulanylmagyna şübhe bilen garadylar. Lukmanlar wirus, esasan, aerozol damjalary arkaly ýaýraýar diýip hasapladylar.
Soňrak ýönekeý hirurgiýa örtükleriniň COVID-iň ýaýramagyny ep-esli gowşadyp bilýändigi anyklanyldy.