Horlanmagyň täsirli usuly tapyldy

Horlanmagyň täsirli usuly tapyldy

Ýutadaky (ABŞ) uniwersitetiň alymlary daraklygyňa basyp ýöremegiň üýtgeşik tarapyny ýüze çykardylar. Olara şeýle usulyň artykmaç kaloriýadan dynmaga kömek edýändigini anyklamak başartdy. Bu barada tnv.ru habar berýär.

Bu aýagyňy dabanyň öňki bölegine goýan ýagdaýyňda energiýanyň has täsirli ýaýraýandygy, myşsa işjeňliginiň bolsa 50-80% ýokarlanýandygy bilen baglydyr. Şeýlelik bilen, daraklygyňa basyp ýöremek kaloriýany ýokary derejede ýakmaga kömek edýär.
Özleriniň çaklamalaryny tassyklamak üçin alymlar tejribe geçirip gördüler, oňa 20-den 40 ýaş aralygynda 27 sany adam gatnaşdy. Gatnaşyjylaryň käbirleri türgen, beýlekileri bolsa öň sport bilen meşgullanan adamlardy. Tejribä gatnaşyjylar basyş güýjüne gözegçilik etmek üçin plastinaly ýörite ylgaw ýodasy boýunça üç sany dürli usul bilen ylgap gördüler.

Tejribäniň esasynda şeýle netijeler bellige alyndy:
Birinjiden,
ädimiňi ökjäňden başlap ýöremek – energiýany sarp etmek meýilnamasynda hereketiň has tygşytly görnüşi. Şeýle ýagdaýda barmaklaryň ujunda ýöremeklige garanda, 53% az energiýa sarp edilýär. Daraklygyna basyp ýöränler ädimi ökjesinden başlanlara garanda, 83% köp energiýany sarp etdiler.
Ikinjiden, barmaklaryň ujunda ýörelende daban bilen injigi birikdirýän bognuň, dyzyň, buduň we arkanyň esasy myşsalarynyň işjeňligi ýokarlanýar.
Üçünjiden, ylganyňda energiýanyň sarp edilişinde tapawut dabanyň goýluş usulyna baglylykda az bolýar.
Tejribäniň awtorlarynyň düşündirmegine görä, adamlar üçin häsiýetli bolan ýöreýiş usuly energiýany az sarp etmäge kömek edýär. Elbetde, hereket etmegiň adaty usulyndan doly derejede ýüz öwürmek hökman däl. Ýöne her günde aýagyň ujunda bäş minut ýöremek ýöreýiş wagtynda herekete girýän myşsalary berkitmäge we artykmaç kaloriýadan dynmaga mümkinçilik berer. Amerikan we nemes alymlarynyň tejribeleriniň netijeleri lukmançylyk gurşawynda hem hünärmenlere, esasanam, ýagyrnydaky agyry bilen göreşmekde kömek etmeli.