Täze hünäriň talyplaryna türkmen we rumyn ýokary okuw mekdepleriniň diplomy berler

Täze hünäriň talyplaryna türkmen we rumyn ýokary okuw mekdepleriniň diplomy berler

Täze 2020-2021-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutynda awtomatlaşdyrma we amaly informatika hünäri açyldy. Täze hünär barada «Türkmenistan» gazetinde şeýle maglumatlar berilýär.

Rumyniýanyň Kluž-Napoka tehniki uniwersitetiniň tejribesiniň esasynda açylan «Awtomatlaşdyrma we amaly informatika» hünärinde okuwlar doly iňlis dilinde geçiriler. Bu ugurda okaýan talyplar soňky okuw ýyllaryny Rumyniýanyň Kluž-Napoka tehniki uniwersitetinde dowam etdirerler. Bu hünär boýunça bilim alýan talyplara iki döwletiň ýokary okuw mekdepleriniň diplomlary berler.
Bu abraýly uniwersitet bilen 2019-njy ýylyň noýabr aýynda gol çekilen hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky şertnamanyň çäginde gatnaşyklar yzygiderli ösdürilýär.