ÝUNKTAD Türkmenistana maýa goýumyň akymyny kesgitledi

ÝUNKTAD Türkmenistana maýa goýumyň akymyny kesgitledi

«Türkmenistanyň öz sebiti bilen ýakyn ykdysady gatnaşyklaryny nazara alyp, BMG-niň Söwda we ösüş boýunça maslahaty (ÝUNKTAD) ýurda daşary ýurt maýa goýumynyň akymynyň sebite häzirki ýaly derejede bolmagyna garaşýar” – diýip, ÝUNKTAD-yň ýolbaşçysy Astrit Sulstarowa aýdýar, muny Trend habar berýär.

Türkmenistana geçen ýylky göni daşary ýurt maýa goýumlary barada aýtmak bilen, Sulstarowa şeýle belledi:
“ÝUNKTAD 2019-njy ýylda Türkmenistana daşary ýurt maýa goýumlarynyň akymyny 2,1 milliard dollar bilen bahalandyrdy, bu 2018-nji ýyldaka garanda, 9 göterim köpdür (1,9 milliard dollar)”.

Göni daşary ýurt maýa goýumlarynyň akymynyň pudaklaýyn gurluşy barada jikme-jik hasabat ýok. Onuň aýtmagyna görä, göni daşary ýurt maýa goýumynyň aýratyn taslamalary, esasan, tebigy gaza, belli bir derejede dokma önümleriniň önümçiligine we iýmit önümlerine, telekommunikasiýa we maliýe hyzmatlaryna gönükdirilýär.
Habar berşimiz ýaly, Türkmenistan maýa goýumlary çekmeklige gyzyklanma bildirýär. Ýurt tarapyndan alnyp barylýan maýa goýum syýasaty täze iş orunlaryny döredýär we Türkmenistanyň raýatlarynyň ýaşaýyş şertlerini gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.
Türkmenistana daşary ýurt maýa goýumlarynyň esasy görnüşi – göni maýa goýum. Göni daşary ýurt maýa goýumlary kärhanalaryň tehnika derejesini kämilleşdirip, önümleriň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyryp we öndürijilere halkara bazarlaryna çykmaga mümkinçilik berip bilýär.