ABŞ-da koronawirusyň gaýtadan ýokuşmagynyň ilkinji ýagdaýy hasaba alyndy

ABŞ-da koronawirusyň gaýtadan ýokuşmagynyň ilkinji ýagdaýy hasaba alyndy

Koronawirusyň gaýtadan ýokuşmagynyň ilkinji tassyklanan ýagdaýy ABŞ-da hasaba alyndy, makalanyň deslapky neşiri Newadanyň alymlary tarapyndan çap edildi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Olaryň sözlerine görä, Newada ştatynyň Reno şäherinden 25 ýaşly bir adam aprel aýynyň ortalarynda COVID-19 üçin položitel synag tabşyrypdyr. Soňra ol sagalypdyr we maý aýynda gaýtadan keselläpdir. Ikinji gezekde kesel has agyr geçipdir. Şol bir wagtyň özünde ol adamyň wirusa garşy antikorlary hem bardy.
Koronawirusyň birnäçe gezek ýokuşyp biljekdigi barada ozal hem birnäçe habar gelip gowşupdy, ýöne bu ýagdaýlar köplenç ýalan položitel synag netijeleri bilen baglanyşyklydy. Koronawirusyň gaýtadan ýokuşmagynyň resmi tassyklanan ýagdaýy juda seýrekdir. Alymlar wirusyň gaýtadan ýokuşmagyna nämäniň sebäp bolup biljekdigi barada heniz gutarnykly netijä gelmediler: wirusyň özümi, anyk bir adamyň immunitet ulgamynyň aýratynlyklarymy ýa-da şu faktorlaryň utgaşmasymy?!
Häzire çenli ABŞ-da 5,9 milliondan gowrak adamda koronawirus ýokuşmasy tassyklandy, 181 müňden gowrak adam bolsa ýogaldy.