Hindistanda koronawirusy B12 witamini bilen bejermegi teklip etdiler

Hindistanda koronawirusy B12 witamini bilen bejermegi teklip etdiler

B12 witamini organizmde SARS-CoV-2 wirusyň köpelmegine böwet bolmaga ukyply bolup, ol keseliň geçişini ýeňilleşdirýär diýip, hindi alymlary çaklaýar. Rus hünärmenleri bu witamini ulanmak bilen bagly pikiri örän seresaply kabul etdiler diýip, “Izwestiýa” neşiri ýazýar. Bu barada regnum.ru habar berýär.

Hindistanda Ýokary bilimiň Manipal akademiýasynyň we Biotehnologiýanyň sebit merkeziniň hünärmenleri kompýuter modelirlemesiniň kömegi bilen tejribe geçirdiler. Olar B12 witaminiň aýratyn görnüşi, ýagny metilkobalamin wirusyň köpelmegine jogap berýän Sars-CoV-2 genomynyň düzümindäki nsp12 atly belogy basýar diýen netijä geldiler. Alymlar B12 witamini lukmançylyk işgärleri, garry adamlar ýa-da baglanyşykly geçýän keselli adamlar üçin öňüni alyjy serişde hökmünde ulanmagy teklip edýärler. Ýöne hindi alymlary COVID-19 kesellileri bejermegiň teswirnamasyna üýtgeşmeler girizmek üçin birnäçe goşmaça tejribeleri geçirmegiň gerekdigini bellediler.
Seçenow uniwersitetiniň immunologiýa we allergologiýa kafedrasynyň müdiri Aleksandr Karaulow immunologiýa nukdaýnazaryndan B12 witamininiň täsirliliginiň hiç zat bilen tassyklanylmandygyny, şonuň üçin ony wirusa garşy serişde hökmünde maslahat berip bolmaýandygyny belledi. Ol witaminiň bir zadyň üsti bilen oňyn täsir edýändigi bilen ylalaşdy.

“B12 aktioksidant molekulalarynyň biri bolan melatoniniň bölünip çykyşyny güýçlendirýär. Ol içegäniň mikrobioty arkaly dogabitdi immunitetiň mehanizmine täsir edýär we çişe garşy täsire eýe bolýar” – diýip, hünärmen belleýär.

B12 witamini bagyrda, sygyr etinde, doňuz etinde, goýun etinde, ýumurtgada we hindi towugynyň döş etinde bar. Bu witaminiň bar bolan önümlerini pandemiýa döwründe rasiona goşmak gerek.