Volkswagen sürüjisiz awtomobilleriniň synagyna başlar

Volkswagen sürüjisiz awtomobilleriniň synagyna başlar

Volkswagen nemes awtoöndürijisi Hytaýyň Hefeý şäherinde awtonom awtomobilleriniň synagyna başlamagy meýilleşdirýär. Bu barada awtoöndürijiniň metbugat gullugy habar berýär. Muny Regnum agentligi ýetirýär.

Ýöne kompaniýada sürüjisiz ulaglaryň synaglarynyň indiki ýylda geçjekdigini nygtadylar. Güýzüň başyndan bolsa Volkswagen Audi E-Tron elektrikleşdirilen adaty ýoldan daşary niýetlenilen awtolaryň synaglaryna girişer. Bu barada konserniň bildirişinde aýdylýar.
Innowasion awtolaryň üstündäki işler Hefeýde JAC kärhanasynyň hünärmenleriniň hemaýat bermegi bilen amal edilýär.
Hytaý şäheriniň hökümeti synaglaryň geçirilmegine gyzyklanma bildirýär, sebäbi awtonom ulaglara geljekde häzirden şeýle ulaglaryň şäheriň we ýurduň ýollarynda peýda bolmagyna taýýar bolmaly bolan alyjylar tarapyndan isleg bildiriler diýip hasaplaýar.
Belläp geçsek, öndüriji şu ýylyň birinji ýarym ýylynyň içinde HHR-de özüniň 1,59 mln ýeňil ulaglaryny satmagy başardy, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 17 göterim azdyr. Umumy alanyňda, geçen ýylda Volkswagen Hytaýyň territoriýasynda 4,23 million ulagy satdy.