Türkmenistanda «Awtoulag kärhanalar birleşigi» döredilýär

Türkmenistanda «Awtoulag kärhanalar birleşigi» döredilýär

Türkmenistanda “Türkmenawtoulaglary” agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasynyň we Awtomobil mekdepleriniň birleşiginiň esaslandyrmagynda “Awtoulag kärhanalar birleşigi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredilýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, bu taslama Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasyna — esaslyk maýadaky paýy 40 göterim we Awtomobil mekdepleriniň birleşigine — esaslyk maýadaky paýy 30 göterim möçberde paýly gatnaşmaga ygtyýar berildi.
Maliýe we ykdysadyýet ministrligi “Awtoulag kärhanalar birleşigi” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň bellenen tertipde döwlet tarapyndan bellige alynmagyny üpjün eder.
Bellenilişi ýaly, bu resminama milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmek, ýurdumyzda awtomobil ulag pudagynyň edara-kärhanalarynyň işini has-da kämilleşdirmek we bazar gatnaşyklary üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen kabul edildi.