Germaniýada karantin sebäpli karantine garşy ýygnanyşyklar gadagan edildi

Germaniýada karantin sebäpli karantine garşy ýygnanyşyklar gadagan edildi

Berlinde koronawirusa garşy göreş boýunça hereket edýän düzgünler sebäpli karantine garşy ýygnanyşyklary geçirmeklik gadagan edildi. Bu barada içeri işler boýunça Berliniň senatory Andreas Gaýzel habaryna salgylanyp, ТАSS habar berýär.

«Bu çözgüt ýygnagyň erkinligine garşy gönükdirilmedi, bu ýokanç howpundan goranmak üçin edildi. Häzir pandemiýanyň möwç alýan döwri we keselliler boýunça statistika hem ýokarlanýar» — diýip, ol aýdýar.

Koronawirus çäklendirmelerine garşy soňky uly aksiýa Berlinde 1-nji awgustda geçdi. Oňa 20 müň adam gatnaşdy. Adamlaryň köpüsi bellenilen düzgünlere garşy çykdy we bir ýarym metr araçägi berjaý etmedi. Gaýzel şol ýygnaga gatnaşyjylaryň «düzgünleri bilkastlaýyn bozandyklaryny» belledi.
Häzirki wagtda Germaniýada koronawirus bilen keselleýänleriň sany artýar. Soňky gije-gündizde 1 576 adam keselledi, şeýle depginler GFR-de maýda bellige alyndy. Kesel jemi 236 429 adamda ýüze çykaryldy. Tutuş dünýäde jemi 24 milliondan gowrak keselli bellige alyndy.

Şeýle hem okap bilersiňiz:
Nemes alymlary koronawirusyň nähili ýaýraýandygyna düşünmek üçin üç sany konsert geçirdiler