Nemes alymlary koronawirusyň nähili ýaýraýandygyna düşünmek üçin üç sany konsert geçirdiler

Nemes alymlary koronawirusyň nähili ýaýraýandygyna düşünmek üçin üç sany konsert geçirdiler

Germaniýada Galle-Wittenberg uniwersitetiniň alymlary koronawirusyň köpçülikleýin çärede nähili ýaýraýandygyny öwrenmek üçin üç sany konserti gurnadylar. Bu barada “Deutsche Welle” telekanaly habar berýär.

Çäreler 22-nji awgustda Leýpsigdäki meýdançada yzly-yzyna geçdi. Olara 2 müň töweregi meýletinçi gatnaşdy — esasanam, sagdyn we howp astyndaky topara girmeýän ýaşlar. Olaryň ählisiniň COVID-19 üçin barlagy otrisatel bolup çykdy. Çärä çagyrylan artist nemes pop-sazandasy Tim Bendsko boldy.
Konsert wagtynda diňleýjileri örtük dakynmaly etdiler we olary adamlaryň köp üýşen ýerini kesgitleýän trekerler bilen üpjün etdiler. Şeýle-de, çärä gatnaşyjylara olaryň haýsy ýerlere köp ýanaşýandyklaryny bilmek üçin fluoressent antiseptigini berdiler.
Her konsert üçin aýratyn ssenariýa ýazyldy. Olaryň birinjisi pandemiýadan öň geçen, ýagny hiç hili koronawirusa garşy çäklendirme bolmadyk konsertleri ýatladýar. Ikinji konsert wagtynda myhmanlar gigiýena çärelerini we sosial araçägi berjaý etmelidiler, üçünji konsertiň çäklerinde guramaçylar tomaşaçylaryň sanyny azaltdylar we olara bir ýarym metr araçägi berjaý etmegi tabşyrdylar.
Indi alnan maglumatlary barlag işini alyp baryjylar matematiki modele girizerler. Tejribäniň netijeleri şu güýzde taýýar bolar. Olaryň kömegi bilen alymlar pandemiýa şertlerinde köpçülikleýin çäreleri geçirmegiň nähili derejede howpsuzdygyny anyklamaga umyt bildirýärler.