Koronawirusa garşy ýene bir rus sanjymy sentýabrda bellige alnar

Koronawirusa garşy ýene bir rus sanjymy sentýabrda bellige alnar

Russiýada sentýabrda COVID-19-a garşy ýene bir sanjym bellige alnyp bilner. Ony Russiýanyň Rospotrebnadzorynyň “Wektor” merkeziniň alymlary döretdi. Häzir meýletinçilerde kliniki synaglar dowam edýär. Bu barada stavropolye.tv habar berýär.

“Rospotrebnadzoryň “Wektor” WB DYM-iň (wirusologiýanyň we biotehnologiýanyň döwlet ylmy merkezi) özboluşly peptid sanjymy – “EpiWakKorona” – synaglardan öňki tejribelerde ýokary täsirliligi görkezdi we häzir kliniki synaglary geçýär” – diýip, “Wektor” DYM-iň baş müdiri Rinat Maksýutow belleýär.

Ol sanjymy döretmek işiniň näme üçin birbada birnäçe ylmy guramalarda alnyp barylýandygyny we birnäçe sanjymyň näme üçin gerekdigini hem gürrüň berdi. Onuň aýtmagyna görä, täze patogen bilen bagly ýagdaýda döredilýän serişdelerden haýsysynyň koronawirus bilen kesellemegiň öňüni almak üçin has täsirli we howpsuz boljakdygyna ynamly bolmaly däl. Mundan başga-da, sanjymyň birnäçe görnüşi olary raýatlaryň immunitet aýratynlygyny, birinji nobatda, ýaş kategoriýasyny hasaba almak bilen, ilatyň dürli topary üçin ulanmak mümkinçiligini giňeltmäge ýol berer.
Şeýle-de, sanjymy öndürmäge ukyply bolan birnäçe guramalaryň barlygy onuň elýeterliligini hem ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär diýip, Maksýutow belledi.
Häzir kliniki synaglaryň I-II döwri iki tapgyrda geçirilýär. Birinji tapgyr – bu açyk tejribe, ýagny meýletinçiler özlerine haýsy serişdäniň goýberilýändigini bilýärler. Bu tapgyrda sanjymy 14 meýletinçi aldy. Ikinji tapgyr – görmezden plasebo-gözegçilikde saklanýan tejribe. Meýletinçi özüne nähili serişde goýberilýändigini bilmeýär. Bu tapgyra ýene 86 adam gatnaşýar.
Barlagyň netijeleri 2020-nji ýylyň sentýabrynda çykarylar.