Mekdeplerde sapaklaryň tertibinde Bedenterbiýe güni peýda bolar

Mekdeplerde sapaklaryň tertibinde Bedenterbiýe güni peýda bolar

Ýaşajyk türkmenistanlylary sagdyn durmuş ýörelgesine we köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş çärelerine çekmek boýunça wezipäni durmuşa geçirmek jähtinden ýurdumyzyň mekdeplerinde sapaklaryň tertibinde Bedenterbiýe güni peýda bolar. Her şenbede irden köpçülikleýin ertirki maşklar, sapaklar tamamlandan soň bolsa, sportyň dürli görnüşleri boýunça türgenleşikler ýa-da ýaryşlar, işjeň oýunlar we beýleki sagaldyş çäreleri guralar. Bu barada «Türkmenistan: Altyn asyr» elektron neşiri habar berýär.

Okuw işine täzelikleriň girizilmegi hem ösüp gelýän ýaş nesliň saglygy hakda alada bilen baglanşyklydyr. Wirus ýokanjynyň öňüni almak maksady bilen her sapakda synpda 15 okuwçy bolar. Degişlilikde okuw sagatlary-da azaldylyp: 1-nji synp okuwçylary 25 minuda, 2-4-nji synpdakylar – 30 minuda, ýokary synp okuwçylary 35 minuda çenli okarlar. Okuw stollary zerur aralyk saklanylyp, küşt tagtasy görnüşinde bolar. Mekdebe girenlerinde çagalaryň gyzgyny ölçeler, ellerine zyýansyzlandyryjy serişde sepiler. Şahsy gigiýenanyň düzgünlerine eýermegiň zerurlygy barada düşündiriş işlerine uly üns berler.

Şeýle hem okap bilersiňiz: