1-nji sentýabrda Türkmenistanda 159 müň okuwçy birinji synpa gider

1-nji sentýabrda Türkmenistanda 159 müň okuwçy birinji synpa gider

Şu gün Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we informatika institutynyň mejlisler zalynda wise-premýer P.Agamyradowyň gatnaşmagynda bilim işgärleriniň maslahaty geçirildi. Onda täze okuw ýylyna taýýarlygyň jemi jemlendi.

Şu ýyl 159,374 okuwçynyň birinji synpa barmagyna garaşylýar.
Umuman alanyňda, 1-nji sentýabrdan başlap, ýurduň 1868 sany umumybilim edarasynda 81,367 mugallym 1 million 400 müňden gowrak okuwça bilim berer.
Şu günki ara alyp maslahatlaşmagyň esasy maksady Bilim ministrliginiň bilim berşiň howpsuzlygyny üpjün etmek bilen bagly täze görkezmeleriniň ýerine ýetirilmegi boldy. Oňa laýyklykda, mekdeplerde gün tertibi üýtgediler, uly synplar bölünip, okuwçylaryň ýaşyna görä sapaklaryň wagty azaldylar.
ÝOM-larda hünärleriň sany köpeldi.
Maslahata Bilim ministri hem-de onuň orunbasarlary, Saglygy goraýyş we derman senagatynyň ministriniň orunbasary, welaýatlaryň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň orunbasarlary, ýokary okuw mekdepleriniň rektorlary we mugallymlary, Aşgabatdaky mugallymçylyk hem-de orta mekdepleriniň müdirleri, şeýle hem bilim ulgamynyň beýleki wekilleri gatnaşdylar.