Hünärmen ABŞ-da koronawirusyň aşa giňden ýaýramagynyň sebäbini aýtdy

Hünärmen ABŞ-da koronawirusyň aşa giňden ýaýramagynyň sebäbini aýtdy

ABŞ-nyň öňdebaryjy wirusologlarynyň biri Konstantin Çumakow Ştatlarda beýleki ýurtlara garanyňda, koronawirusyň aşa giňden ýaýramagynyň sebäplerini aýtdy. Bu barada lenta.ru habar berýär.

Hünärmeniň aýtmagyna görä, ABŞ-da epidemiýa birnäçe ýerlerde bir wagtda başlady. Amerikanlar tutuş dünýä boýunça, şol sanda Hytaýa we Ýewropa işjeň syýahat edýärler, şonuň üçin ABŞ-da wirus birbada günbatar we gündogar kenarýakalarda ýaýrady.
Hünärmen Hytaýda we Ýewropa ýurtlarynyň aglabasynda kesellileriň sanyny azaltmak üçin aşa berk çäreleriň girizilendigini ýatlap geçdi. ABŞ-da bolsa ýagdaýa diýseň ýüzleý çemeleşdiler.
Ýene bir sebäp hökmünde, Çumakow raýatlaryň gurplulyk derejesiniň ýokary bolmagyny atlandyrdy. Ýurt näçe baý boldugyça, onda şonça-da garry adamlar köp bolýar. Raýatlar wagtyňy hoş geçirip bolýan ýerlere köp barýarlar. Meselem, restoranlara. Ol ýerlerde bolsa, keseliň ýokuşyp bilmek howpy ýokary bolýar. Hünärmeniň pikiriçe, hut şu sebäpden orta we pes gurply ýurtlarda epidemiýa gowşak geçýär.
Şol bir wagtda Çumakow ABŞ-da koronawirusyň ikinji tolkuny baradaky habary ýalana çykardy. Onuň pikiriçe, gürrüň şol bir tolkun barada gidýär, ýöne ol dürli sebitlere dürli wagtda baryp ýetdi. Eger-de Nýu-Ýork, Nýu-Gempşir we Massaçusets aprel-maýda zyýan çeken bolsalar, Kaliforniýada, Floridada we Tehasda keseliň ýokary derejesi has gijräk ýüze çykdy.
22-nji awgustyň maglumatlary boýunça, ABŞ-da 5,623 million kesel ýagdaýy we 175,4 müň ölüm ýüze çykaryldy. 
Bellenilişi ýaly, Ştatlarda alymlar jemi alty sany sanjymyň üstünde barlag işlerini alyp barýarlar.