Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy parlamentleriň ýolbaşçylarynyň maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygy parlamentleriň ýolbaşçylarynyň maslahatyna gatnaşdy

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçylary parlamentleriň ýolbaşçylarynyň iki günlük Bütindünýä bäşinji maslahatyna gatnaşdylar. Onlaýn görnüşinde geçen bu maslahat Parlamentara birleşik tarapyndan Awstriýanyň parlamentiniň we Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşlyk etmeginde guraldy.

Iki günlük wirtual forum parlamentleriň ýolbaşçylarynyň Bütindünýä bäşinji maslahatynyň esasy böleginiň öň ýanynda geçirildi. Ol COVID-19 pandemiýasy sebäpli yza süýşürildi hem-de 2021-nji ýylda Awstriýanyň paýtagty Wena şäherinde geçiriler. Duşuşyga dünýäniň dürli ýurtlaryndan parlamentarileriň we bilermenleriň 200-den gowragy, abraýly halkara guramalaryň wekilleri gatnaşdylar.
Wideomaslahatyň açylyş dabarasynda BMG-niň Baş sekretary Antonio Guterreş Durnukly ösüş maksatlaryna ýetmek, saglygy goraýyş, howa we ykdysadyýet ulgamlarynda ählumumy meseleleri çözmek, adamzadyň ýüzbe-ýüz bolan koronawirus ýokanjynyň pandemiýasynyň durmuş-ykdysady täsirlerini gowşatmak maksady bilen, netijeli çäreleri görmek meselelerinde parlament bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmegiň möhümdigini nygtady.
Çykyşlarda gender deňligini durmuşa geçirmek, zenanlaryň hukuklaryny hem-de mümkinçiliklerini giňeltmek, ýaşlaryň syýasy we parlament işlerine gatnaşmagyny işjeňleşdirmek boýunça iň gowy dünýä tejribesi beýan edildi.
Dünýäde howanyň üýtgemegi bilen bagly görülmeli gaýragoýulmasyz çärelere hem-de zähmet migrasiýasy bilen baglanyşykly meseleleri çözmäge aýratyn üns berildi. Ýörite çäre terrorçylyga hem-de zorlukly ekstremizme garşy göreşmäge bagyşlandy.
Forumyň jemleri boýunça Jarnama kabul edildi. Onuň mazmuny maslahatyň «Halklaryň we dünýäniň parahatçylygyny hem-de durnukly ösüşini üpjün edýän netijeli köptaraplaýyn çemeleşmäniň bähbidine parlament liderligi» diýen umumy mowzugyna laýyk gelýär.

Öň habar berşimiz ýaly, Türkmenistan Mejlisiniň wekilleri halkara forumda COVID-19 pandemiýasynyň täsirini azaltmak boýunça meseleleri maslahatlaşdy.