Türkmenistan Mejlisiniň wekilleri halkara forumda COVID-19 pandemiýasynyň täsirini azaltmak boýunça meseleleri maslahatlaşdy

Türkmenistan Mejlisiniň wekilleri halkara forumda COVID-19 pandemiýasynyň täsirini azaltmak boýunça meseleleri maslahatlaşdy

Türkmenistanyň Mejlisiniň ýolbaşçylary hem-de deputatlary Parlamentara bileleşigiň agzasy bolan ýurtlaryň parlamentleriniň zenan ýolbaşçylarynyň 13-nji sammitine gatnaşdylar. Wideomaslahat görnüşinde geçirilen iki günlük forum Parlamentara bileleşik tarapyndan Awstriýanyň parlamenti hem-de Birleşen Milletler Guramasy bilen bilelikde guraldy.

Forumyň gün tertibine gender deňligi, zenanlaryň ykdysady, durmuş, medeni hukuklaryny we maliýe mümkinçiliklerini giňeltmek, COVID-19 pandemiýasynyň durmuş-ykdysady täsirini azaltmak boýunça ýurtlaryň özara gatnaşyklary bilen bagly meseleler girizildi.
Forumyň barşynda parlamentara hyzmatdaşlygyň orny hem-de wezipeleri barada-da pikir alşyldy. Duşuşyga gatnaşyjylar geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerine ýokary baha berip, bilelikdäki tagallalaryň utgaşdyrylmalydygyny bellediler, munuň özi durnukly ösüş ulgamynda ählumumy meseleleri çözmegiň netijeli gurallaryny işläp taýýarlamaga ýardam berer.