Rospotrebnadzor ýaramaz almalary tanamak boýunça maslahatlary berdi

Rospotrebnadzor ýaramaz almalary tanamak boýunça maslahatlary berdi

Rospotrebnadzor almalary dogry saýlamak we peýdalanmak barada maslahatlary berdi. Bu barada edaranyň metbugat gullugyna salgylanmak bilen RIA Nowosti habar berýär.

Almada tegmil we ezilen ýerleri bolmaly däl, olar beýleki önümlerden aýry saklanylmalydyr.

“Birneme çüýrän almada immun ulgamyna, öýjükleriň gurluşyna we hromosomalara täsirini ýetirýän heň kömelegi — patulin arkaly döreýän mikotoksin ýygnanýar” – diýlip, habarnamada düşündirilýär.

Almalary ulanmazdan öň, gyzgyn suwuň astynda gowy ýuwmak gerek, sebäbi miwäniň ulag arkaly dowamly daşalmagynyň netijesinde zaýalanmazlygy we bitin saklanmagy üçin olara mum ýa-da çüýreme hadysasynyň öňüni almak üçin ýörite serişdeleri çalýarlar diýip, Rospotrebnadzorda gürrüň berdiler.
Almalaryň tomusky görnüşi ortaça 2-den 4 hepdä çenli saklanyp bilýär, güýzki we gyşky görnüşleri 7 aýdan bir ýyla çenli saklanyp bilýär diýip, metbugat gullugynda bellediler.