Türkmenistan iýuldan bäri Russiýa Federasiýasyndan 7,8 mln dollarlyk dermanlary we ŞGS satyn aldy

Türkmenistan iýuldan bäri Russiýa Federasiýasyndan 7,8 mln dollarlyk dermanlary we ŞGS satyn aldy

Şu ýylyň iýul aýyndan bäri Türkmenistan Russiýa Federasiýasyndan 7,8 mln dollarlyk derman serişdelerini we şahsy goranyş serişdelerini satyn aldy. Eksport Tatarystanyň, Moskwanyň we Tambow oblastynyň kärhanalary tarapyndan amala aşyryldy. Bu barada RF-iň senagat we söwda ministrliginiň metbugat sekretary Mariýa Diwenko habar berdi, diýip Golos SNG onlaý-radiosy habar berýär.

Diwenkonyň bellemegine görä, geleşikleriň aglabasy «Roshimzaşita» korporasiýasy», OOO «FarmMedPolis RT», «Tathimfarmpreparaty» PJ, «FarmFirma, Soteks» ÝGPJ, «Tattehmedfarm» GUP kärhanalary bilen baglaşyldy.
Metbugat sekretarynyň nygtaýşy ýaly, Moskwadan Aşgabada 571 müň dollarlyk derman serişdeleri iberildi. Tambow oblastyndan bolsa 30 müň toplum şahsy gorag serişdeleri iberildi.

Ýatladyp geçsek, 2020-nji ýylyň 8-nji iýulynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Baş dermanhana birleşigine Russiýa Federasiýasynyň derman serişdelerini öndüriji kärhanalaryndan wirusa garşy derman serişdeleriniň zerur bolan möçberini satyn almak boýunça şertnamalary bellenen tertipde baglaşmaga ygtyýar berýän Karara gol çekdi.