Türkmenistan Russiýa Federasiýasyndan wirusa garşy derman serişdelerini satyn alar

Türkmenistan Russiýa Federasiýasyndan wirusa garşy derman serişdelerini satyn alar

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Baş dermanhana birleşigi Russiýa Federasiýasynyň derman serişdelerini öndüriji kärhanalaryndan wirusa garşy derman serişdeleriniň zerur bolan möçberini satyn alar.
Derman serişdelerini satyn almak boýunça şertnamalary bellenen tertipde baglaşmaga ygtyýar berýän Karara Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gol çekdi. Bellenilişi ýaly, bu resminama «Saglyk» Döwlet maksatnamasyny, «Raýatlaryň saglygynyň goralmagy hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek we ýokanç keselleriň öňüni almak boýunça geçirilýän işleri has-da güýçlendirmek maksady bilen kabul edildi.