Ýolbaşçylar düzümine ýygnaklary wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirmek tabşyryldy

Ýolbaşçylar düzümine ýygnaklary wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirmek tabşyryldy

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki döwrüň ýagdaýlaryndan ugur alyp, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlarynyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň ýygnaklary wideoaragatnaşyk ulgamyny ulanmak arkaly geçirmelidigini belledi. Türkmen Lideri ministrleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylarynyň bolsa, ýygnaklara bellenen arassaçylyk kadalaryny berjaý etmek bilen, az sanly adamlary, ýagny diňe esasy ýolbaşçylary çagyrmagy tabşyrdy.

Şeýle hem mejlisiň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow ýylyň ahyryna çenli birnäçe möhüm çäreleriň, ýagny 31-nji awgustda we 1-nji sentýabrda täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen bagly çäreleriň geçiriljekdigine ünsi çekip, sentýabr aýynda Halk Maslahatynyň mejlisiniň geçiriljekdigini hem-de ýurdumyzyň baş baýramynyň — Garaşsyzlyk baýramynyň, dekabr aýynda bolsa Bitaraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk ýubileýiniň bellenilip geçiljekdigini habar berdi. Bu barada aýtmak bilen, döwlet Baştutany bu çäreleriň ählisini ýokary derejede geçirmek üçin gowy taýýarlyk görmegi tabşyrdy.