Halk Maslahaty Konstitusiýa üýtgetmeleri wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly girizer

Halk Maslahaty Konstitusiýa üýtgetmeleri wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly girizer

Sentýabrda geçirilmegi meýilleşdirilýän Halk Maslahatynyň mejlisi pandemiýa zerarly ilkinji gezek wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiriler. Bu barada Hökümet mejlisiniň barşynda habar berildi. Mejlisiň barşynda Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek meýilleşdirilýär.

Dünýäde pandemiýanyň ýaýramagyny hem-de onuň öňüni almak üçin kabul edilýän çäreleri nazara alyp Konstitusion toparyň mejlisini we Halk Maslahatynyň mejlisini wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirmek kararyna geldik» diýip Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisinde aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow milli Parlamentiň ýolbaşçysyna hem-de wise-premýerlere ýüzlenip, ýurdumyzyň Konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça Konstitusion toparyň mejlisini geçirmäge taýýarlyk görmek meselesine ünsi çekdi. Bu mejlisi 19-njy awgustda geçirmek göz öňünde tutulýar.