Russiýanyň «Sputnik V» sanjymy Braziliýada öndüriler

Russiýanyň «Sputnik V» sanjymy Braziliýada öndüriler

«Sputnik V» halkara orbitasyna çykýar: Russiýa koronawirusa garşy sanjymy üçin daşary ýurt bazarlaryny açýar we ol Latyn Amerikasyndan başlaýar. Sanjymyň bilelikdäki önümçiligi we ýaýradylmagy barada ylalaşyk Göni maýa goýumyň fondy bilen Braziliýanyň bir ştatynyň arasynda baglaşyldy. Russiýa ähli zerur bolan maglumatlary hem-de tehnologiýalary elýeterli eder. Bu barda 1tv.ru habar berýär.

Kliniki synaglar Braziliýada bir aýyň içinde, önümçilik bolsa indiki ýylda başlar. Russiýanyň bu sanjymyna tutuş dünýä boýunça gyzyklanma bildirilýär. Argentinada hem hyzmatdaşlyk etmäge isleg bildirildi.
«Sputnik» sanjymy baradaky saýt babatda aýdylanda, oňa işe girizilen ilkinji gününden tas 200 ýurduň wekilleri girdiler. Esasan hem, sanjym almaga taýýar bolan adaty adamlar, şeýle-de bilelikdäki önümçilige gyzyklanma bildirýän kompaniýalar ýüz tutýarlar.