Hünärmen organizmi COVID-19-dan goraýan şertleri atlandyrdy

Hünärmen organizmi COVID-19-dan goraýan şertleri atlandyrdy

Rospotrebnadzoryň Epidemiologiýanyň merkezi ylmy-barlag institutynyň CMD molekulýar diagnostikanyň merkeziniň öňdebaryjy hünärmeni Mihail Lebedew koronawirusa käbir adamlaryň organizmine girmäge päsgel berýän şertler barada habar berdi. Bu barada ol rg.ru beren interwýusynda gürrüň berdi.

Onuň aýtmagyna görä, iki sany esasy şert bar: bu genleriň özgermegi we genetiki aýratynlyklar.
Lebedew koronawirusa täsirlenme we keseliň geçiş agyrlygy adam organizminiň şahsy genetiki aýratynlyklaryna bagly bolup biler diýip düşündirýär.
Hünärmen ol ýa-da beýleki bir adamda keseliň nähili derejede agyr geçjekdigini kesgitlemäge mümkinçilik berýän genetiki görnüşleri ýüze çykarmak üçin barlag işleriniň geçirilýändigini gürrüň berdi. Alymlar ACE2 belogy kodlaýan geniň özgermesiniň koronawirusyň adamyň öýjüklerine düşmegini ýeňilleşdirip ýa-da kynlaşdyryp bilýändigini eýýäm anykladylar.

“Barlag işleri dowam etdirilýär we bize täze koronawirus bilen bagly örän köp açyşlar garaşýar” – diýip, hünärmen aýdýar.