Alymlar koronawirusyň ýaýramak howpuny peseltmegiň usulyny anykladylar

Alymlar koronawirusyň ýaýramak howpuny peseltmegiň usulyny anykladylar

Nemes alymlary agyz boşlugyny suwuklyk bilen çaýkamagyň koronawirusyň geçmek howpuny peseldip bilýändigini anykladylar. Bu barada Germaniýanyň Rur uniwersitetiniň saýtynda neşir edilen tejribe işinde aýdylýar. Muny RIA Nowosti habar berýär.

Barlag Bohumda Rur uniwersitetiniň molekulýar we lukmançylyk wirusologiýasynyň barlag toparyndan alymlar topary bilen Ýenadan, Ulmdan, Deýsburg-Essenden, Nýurnbergden we Bremenden alymlaryň gatnaşmagynda geçirildi. Tejribe işiniň netijeleri SARS-CoV-2 wirusyň öýjükleriniň agyz boşlugynda suwuklyk bilen “hatardan çykarylýandygyny” görkezdi.
Barlag işini alyp baryjylar Germaniýanyň dermanhanalarynda satylýan agyz boşlugy üçin dürli düzümli sekiz sany suwuklygy barlap gördüler. Olar agyz boşlugy üçin her bir suwuklygy SARS-CoV-2 wirus bölejikleri bilen garyşdyrdylar hem-de agzyňy çaýkamagyň täsirliligini modelirlemek üçin 30 sekundyň içinde garyndyny yrgyldatdylar.
Barlagyň netijesi çaýkamak üçin ähli suwuklygyň wirusyň başlangyç titrini peseldýändigini görkezdi. “Çaýkama işi” üç gezek yzygider geçirilen ýagdaýynda titr wirusy anyklamak mümkin bolmadyk derejä çenli peseldi.
Ýöne barlagyň awtorlary çaýkamak üçin suwuklyklaryň wirusy öldürmeýändigini, diňe onuň ýaýramak howpuny gowşatmaga kömek edýändigini belleýärler.

 

“Agyz boşlugyny suwuklyk bilen çaýkamak öýjüklerde wirusyň döremegini basyp bilmeýär. Ýöne gysga möhletde kesel howpunyň güýçli ýüze çykýan ýerinde, has dogrusy, agyz boşlugynda we bokurdakda wirus agramyny peseldýär” – diýip, barlagy alyp baryjy alym Toni Meýster aýtdy.