Maýk Taýson - Roý Jons duşuşygy 28-nji noýabra süýşürildi

Maýk Taýson - Roý Jons duşuşygy 28-nji noýabra süýşürildi

Žurnalist Maýk Hek agyr agramda dünýäniň absolýut çempiony Maýk Taýson bilen dört agram derejesinde dünýäniň çempiony Roý Jonsuň arasyndaky görkezme söweşiniň geçiriljek täze senesini Twitterde habar berdi. Bu barada sports.ru habar berýär.

Žurnalistiň sözlerine görä, söweş şu ýylyň 28-nji noýabrynda bolar. Onuň soňa goýulmagynyň sebäbi guramaçylaryň senäniň täzeden bellenilmegi bilen baglanyşykly aljak goşmaça girdejisi bolup biler.
Taýson - Jons söweşi ilkibaşda 12-nji sentýabrda Kaliforniýada bolmalydy. Roý Jonsuň iş dolandyryjysy Žolt Barna Maýk Taýson bilen söweşiň yza süýşürilendigini tassyklady.

«Meniň pikirimçe, söweşi 28-nji noýabra yza süýşürmek gaty gowy pikir. Ilki bilen, 28-nji noýabr dynç güni we «minnetdarlyk gününe» gabat gelýär, şeýle hem ol - PPV satuwy üçin iň amatly pursat, sebäbi şol gün her kim öýde bolar. Söweşiň guramaçylary ýaýlymlardan girdeji gazanmaga synanyşýarlar. Söweşiň yza süýşürilmegi ýokary derejede taýýarlyk görmäge pursat bolar we bu ony diňe birnäçe ýurduň däl, bütin dünýäniň görmegi üçin ýeterlik wagt berer" - diýip, Barna belledi.

Şeýle hem okap bilersiňiz:
Taýson Roý Jonsy nokaut bilen ýeňmek isleýändigini mälim etdi