BSGG-niň ýolbaşçysy koronawirus bilen göreşde umyt şöhleleriniň bardygyny habar berdi

BSGG-niň ýolbaşçysy koronawirus bilen göreşde umyt şöhleleriniň bardygyny habar berdi

Koronawirus bilen göreşde umyt şöhlesi peýda boldy diýip, Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) ýolbaşçysy Tedros Gebreýesus aýtdy. Bu barada vm.ru habar berýär.

“Siziň köpiňiz häzir gynanýarsyňyz. Bu Ýer ýüzi üçin agyr pursat. Ýöne men bir zady aýdyňlaşdyrasym gelýär: umyt alamatlary bar we ýurduň, sebitiň, şäheriň ýa-da şäherçäniň nirede ýerleşýändigine garamazdan, COVID-19 ýaýrawyny yza gaýtarmak hiç haçan giç däl” – diýip, metbugat gullugy BSGG-niň ýolbaşçysynyň sözlerini getirýär.

Ol häzirki günde dünýäde 20 milliondan gowrak kesel ýagdaýynyň bellige alnandygyny, ölüm sanynyň bolsa 750 müňe golaýlaýandygyny belledi. Ýöne bu sanlar ýagdaýyň gözegçilik astynda däldigini aňlatmaýar diýip, Gebreýesus nygtaýar.
BSGG-niň ýolbaşçysy ýurtlary COVID-19 ýaýrawynyň irki tapgyrlarda öňüni almagy başaran käbir döwletlerden görelde almaga çagyrdy. Gürrüň, aýratynam, Täze Zelandiýa, Ruanda, Karib deňzinde we Ýuwaş ummanynda ada döwletleri, şeýle-de Mekong derýa sebitindäki ýurtlar barada gidýär.

“Täze Zelandiýa – koronawirus bilen nähili göreşmelidiginiň dünýä nusgasy” – diýip, ol belleýär. Täze Zelandiýada eýýäm 100 günden gowrak wagt bäri koronawirus bilen kesellemegiň täze ýagdaýy bellige alnanok. BSGG-niň ýolbaşçysy ähli dünýä liderlerini hereket etmäge, raýatlary bolsa täze çäklendiriji çäreleri berjaý etmäge çagyrdy.
“Meniň çagyryşym aýdyň: wirusy ýok etmek, ýok etmek we ýene bir gezek ýok etmek” – diýip, Gebreýesus sözüni jemledi.