Türkiýe Beýrutda partlamanyň zeper ýetiren portuny gaýtadan gurup bermegi teklip etdi

Türkiýe Beýrutda partlamanyň zeper ýetiren portuny gaýtadan gurup bermegi teklip etdi

Türkiýäniň wise-prezidenti Fuat Oktaý Ankaranyň Beýrutda partlamanyň zeper ýetiren portuny gaýtadan gurup bermäge taýýardygyny aýtdy. Bu barada ТАSS habar berýär.

Onuň aýtmagyna görä, Beýrutda türk gözleg-halas ediji otrýady işleýär, Ankara hem 400 tonna azyk harytlaryny iberdi.

“Türkiýe Beýrutda düýpli zeper ýeten porty we oňa ýanaşyk binalary gaýtadan gurmaga taýýar. Biziň Mersinadaky portumyz Beýrutda port dikeldilýänçä, Liwan tarapyndan peýdalanylyp bilner” – diýip, Oktaý aýdýar.

Ol ýükleri saklamak üçin portuň ammarlaryndan peýdalanmagy hem teklip etdi.
Wise-prezident zerur bolan ýagdaýynda partlamada zyýan çekenleri bejergi almak üçin tiz kömek uçarlarynda Türkiýä getirmegiň mümkindigini hem sözüniň üstüne goşdy. Onuň aýtmagyna görä, Ankara dermanlaryň we önümleriň üpjünçiligini ýokarlandyrmaga hem taýýar. Syýasatçy Türkiýäniň ýakynda ýerleşýändigini we Liwany ýalňyz goýmajakdygyny belledi.
Ýeri gelende aýtsak, beýleki ýurtlar hem portdaky partlama bilen baglylykda, Liwana kömek ugratdylar. Italiýa 14 sany ýangyn söndürijiden ybarat topary iberdi, olaryň wezipesi detonasiýadan soň galan ekologiýa üçin howply bolan maddalary anyklamak we abat galan gurluşlaryň berkligini barlamakdan ybarat. Russiýa hem zeper ýeten şähere lukmanlary iberdi. ABŞ Liwana önümler, dermanlar, suw we enjamlar bilen ýüklenen üç uçary iberdi.
Şeýle-de, Awstriýanyň DIM-de habar berlişine görä, Awstriýanyň federal hökümeti kömek üçin Liwana €1 mln bölüp berer. Germaniýa hem Beýrutdaky partlama bilen baglylykda, Gyzyl Haç guramasynyň german jemgyýeti ugry boýunça (DRK) gyssagly ynsanperwer kömek hökmünde Liwana €1,5 milliondan gowrak bölüp berdi. Bu barada GFR-nyň DIM-niň metbugat gullugynda habar berildi.