ABŞ-nyň ykdysady ýitgileri ony dünýä liderliginden aýryp biler

ABŞ-nyň ykdysady ýitgileri ony dünýä liderliginden aýryp biler

Analitikleriň pikirine görä, ABŞ-nyň ykdysadyýeti koronawirus zyýanyndan ýakyn wagtda saplanyp bilmez. Döwlet karzynyň köp bolmagy we uly federal çykdajylar Waşingtonyň global hadysalara täsirini ýetirip bilmek ukybynyň ýitmegine howp salýar.
Amerikan ykdysadyýeti şu ýarymýyllygyň içinde pese gaçyşy görkezdi. Ýylyň galan böleginde hem ABŞ öz ýagdaýyny “koronawirusdan öňkä” çenli dikeltmäge synanyşar. Ýöne Waşington muňa birnäçe ýyly sarp eder. Bu barada InoSMI internet-neşiri ýazýar. Muny politexpert.net ýetirýär.

ABŞ-nyň jemi içerki önümi keseliň ýokary derejesi wagtynda 30 göterimden gowrak ýitgini görkezdi. Häzir bu sanlar o diýen gorkunç däl, sebäbi keseliň ýokary derejesi aprel aýyna düşdi. Ýöne koronawirusyň täze ýaýrawlary jemi içerki önümiň görkezijileriniň ösmegini gowşadýar. ABŞ-nyň “dikelmegine” ýardam etmäge gönükdirilip kabul edilen çäreler häzirlikçe netije bermeýär.
Ýerli kompaniýalar üçin hem ýagdaý gowa tarap üýtgänok, olaryň girdejileri heniz hem azalmagyny dowam etdirýär. Ikinji çärýekde esasy kapitala maýa goýum 27% pese düşdi, gozgalmaýan emläge maýa goýum hem tas 39% pese gaçdy.
Koronawirus bilen kesellän amerikanlaryň sanynyň artmagy ýurduň ykdysadyýetiniň ösüşini saklaýar, şonuň netijesinde döwlet federal ätiýaçlygy ep-esli zyýan çekýär. Şol sebäpli Waşingtonyň içki syýasatyny amala aşyrmaga hem puly galmaz. Içki syýasatdaky basyş ABŞ-nyň dünýä arenasynda ornuny üýtgeder.