Tramp TikTok hytaý programmasyny ABŞ-da gadagan etmek kararyna geldi

Tramp TikTok hytaý programmasyny ABŞ-da gadagan etmek kararyna geldi

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp ýurduň çäginde TikTok programmasynyň gadagan edilýändigi barada karara gol çekmegi meýilleşdirýändigini habar berdi. Muny rg.ru ýetirýär.

“TikTok barada aýdylanda, biz olary Birleşen Ştatlarda gadagan edýäris. Men ertir resminama gol çekerin” – diýip, Tramp Floridadaky saýlawdan öňki çäreden yzyna gaýdanda, Air Force One prezident uçarynyň bortunda habarçylara aýtdy.

ABŞ-nyň hökümeti TikTok programmasyndan peýdalanýanlaryň şahsy maglumatlarynyň howpsuzlygy babatda biynjalygyň ýüze çykýandygyny birnäçe gezek aýtdy. Bu gelnen netije ABŞ-da programmanyň elýeterliligi we söwda üstünligi bilen millionlarça ulanyjylary özüne çeken ByteDance korporasiýasy tarapyndan esaslandyrylan TikTok-yň eýesi üçin uly urgy bolar.
TikTok YouTube we Facebook amerikan sosial torlary üçin ýeke-täk esasy daşary ýurt bäsdeşleriniň biri bolup durýar. Şunuň bilen baglylykda, hünärmenler Ak öýüň hytaý kompaniýasyny ABŞ-da uly tehnologiýalaryň girdejili bazaryndan gysyp çykarmak isleýändigi baradaky pikiri hem inkär etmeýärler. Bu programmanyň kömegi bilen gysga wideorolikleri döretmek bolýar. Geçen ýyl kompaniýa onuň ABŞ-daky 26,5 million ulanyjysynyň 60% töwereginiň 16-dan 24-e çenli ýaşdaky adamlardygyny habar berdi. TikTok programmasynyň özi Hytaýda elýeterli däl we hytaý ulanyjylary muňa derek Douyin programmasyny ulanýarlar.
Belläp geçsek, “The New York Times” gazeti Microsoft-yň TikTok-y satyn almak barada ByteDance bilen gepleşikleri alyp barýandygyny habar berdi. Iýunda TikTok we ýene-de 60 töweregi hytaý programmasy Hindistanda ýurduň garaşsyzlygyna we howpsuzlygyna zyýan ýetiriji diýlip ýapyldy. TikTok-yň wekili kompaniýanyň ulanyjylarynyň maglumatlaryny daşary döwletlere ýaýradýandygy baradaky habary ret etdi.