Türkmenistanyň Adalat ministrligi raýatlaryň ýüzlenýän iň ýörgünli 50 sowalynyň sanawyny düzdi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi raýatlaryň ýüzlenýän iň ýörgünli 50 sowalynyň sanawyny düzdi

Türkmenistanyň Adalat ministrligi raýatlaryň isleglerine esaslanyp, iň ýörgünli 50 soragyň sanawyny jogaplary bilen taýýarlady. Sanaw ministrligiň resmi web sahypasynda ýerleşdirildi diýip, ORIENT habar berýär.

Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň raýatlary köplenç maşgala meseleleri - nikalaşmagyň tertibi, ogullyga almagyň, miras almagyň kadalary, çaganyň dogluşyny hasaba almak... bilen gyzyklanýar.
Soragyň gysgaça jogabyndan soň Türkmenistanyň kanunçylygynyň gürrüňi  edilýän mowzuk bilen baglanyşykly maddasynyň (ýa-da birnäçe maddasynyň) dolulygyna ýerleşdirilen salgysy getirilýär. Onuň kömegi bilen raýatlar kanunlarda göz öňünde tutulan hukuklary we borçlary has doly öwrenip bilerler, şeýle hem olaryň hut öz ýagdaýlary bilen baglanyşykly aýratynlyklary bilen tanşyp bilerler.
Türkmenistanyň Prezidentiniň kararyna laýyklykda, ähli hökümet edaralary öz alyp barýan işleriniň beýany, hödürlenýän hyzmatlaryň sanawy we elektron poçta we telefon arkaly habarlaşmak mümkinçiligi bolan web sahypalaryny açdy. Olaryň hemmesini https://e.gov.tm/ salgysynda  "Turkmenistan online" döwlet hyzmatlarynyň ýeke-täk portaly birleşdirýär.